Säätiö – suomalaisen yhteiskunnan merkittävä voimavara

Säätiö – suomalaisen yhteiskunnan merkittävä voimavara

Säätiön ovat tärkeä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja niiden tekemä työ tuottaa  merkittävästi tietoa, tiedettä, taidetta, kulttuuria ja erilaisia palveluita yhteiskunnallemme. Säätiön perustaja laatii säännöt, jossa määrätään säätiön tarkoitus, tämän tarkoituksen toteuttamistavat, hallinto ja toiminnan rakenne.

Säätiön toiminta ja valvonta on säädetty säätiölaissa (487/2015) ja säätiöasetuksessa (1045/1989). Säätiön toiminnan ainoa päämäärä on säätiön tarkoituksen toteuttaminen, jonka mahdollistavaa varallisuutta hoitaa ja josta vastaa säätiön hallitus.

Tässä Aunen ja Erkin koti -säätiön säännöt, jotka Erkki Kaarlo Mäkinen vahvisti allekirjoituksellaan Kangasalla 12. päivänä marraskuuta 2010.

1 § Säätiön nimi ja toimipaikka
Säätiön nimi on Aunen ja Erkin koti -säätiö ja kotipaikka Tampere.

2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea inhimillistä, ihmisen fyysisen, sielullisen ja henkisen olemuksen kokonaisvaltaisesti huomioon ottavaa vanhushoitoa ja vanhusten elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin parantamista terapeuttisessa ja virikkeitä tarjoavassa ympäristössä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan erityisesti Tampereella ja/tai sen ympäristökunnissa eli Pirkanmaan maakunnan alueella.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan perustamalla Aunen ja Erkin koti- nimisen hoitokodin sekä ylläpitämällä sitä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös siten, että se antaa avustuksia vanhusten apuvälinehankintoihin tai esimerkiksi vanhuspalveluun käytettävien erikoisvalmisteisten ajoneuvojen tai muiden laitteiden hankintaan. Säätiö voi myös myöntää avustuksia ja apurahoja ja harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4 § Säädepääoma
Säätiön säädepääomaksi on luovutettu kaksisataakahdeksantoistatuhattaseitsemänkymmentäseitsemän euroa 00/100 (218.077 ,- euroa)
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla ottaen huomioon näissä säännöissä määritellyn säätiön tarkoituksen ja sen toteuttamisen.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, esimerkiksi avustuksia ja valtionapuja tai muuta sellaista apua vastaanottamalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 § Hallitus
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 vuosikokouksen päättyessä.
Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustaja Erkki Kaarlo Mäkinen. Mikäli kuitenkin säätiön perustaja olisi ehtinyt edesmennä ennen kuin säätiö on ehtinyt saada perustamisluvan tai muutoin pysyväisluonteisesti estynyt valitsemaan hallituksen jäseniä, säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön perustajan 8.11.2010 tekemän testamentin määräyksiä soveltuvin osin noudattaen Kangasalta oleva varatuomari Jyrki Jaakkola tai määräämänsä, jonka säätiön perustaja on määrännyt myös testamenttinsa toimeenpanijaksi.
Jatkossa yhden (1) hallituksen jäsenen valitsee kuitenkin Suomen Kristiyhteisön Tampereen seurakunta laillisessa päätöksentekojärjestyksessään.
Mikäli valitsijataho ei ole valinnut tai valitsijatahot eivät ole maaliskuun loppuun mennessä valinneet jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6 § Hallituksen kokous
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallitukselle toimitetaan samalla tavalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.
Hallitus pyrkii keskustellen pääsemään yksimielisiin päätöksiin. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Hallituksen jäsenten palkkio ja kulukorvaukset
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.
Lisäksi hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kulukorvaus ja/ tai päivärahaa kokousten tai muiden hallitukselta toimenpiteitä edellyttävien toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamista matka,- majoitus- tai muista sellaisista kuluista matkalaskua tai tositteita vastaan.

8 § Vuosikokous
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa on:
1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
5) valitaan hallituksen jäsenet, mikäli perustaja tai yhden jäsenen osalta näiden sääntöjen 5 §.ssä mainittu Suomen Kristiyhteisön Tampereen seurakunta ei ole niitä määräajassa valinnut.

9 § Säätiön nimen kirjoittaminen
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön
nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta
edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä
sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä
ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Säätiön varojen käyttäminen säätiön lakkautettaessa
Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Close Menu